دلیران، دارای علامت ثبت شده تجاری از اداره مالکیت صنعتی