شرکت: نوین‌سیستم

به‌مدیریت:  آقای‌حسین‌حسنوند

تلفن شرکت: 06635221734

تلفن همراه:  09163675582

نشانی: استان‌لرستان.شهرستانالشتر.خیابان‌کاشانی.روبروی‌پارک‌شهید‌استویی.