دلیران، دارای تقدیرنامه از مرکز توسعه صادرات ایران