دلیران ، دارنده سهام از مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک

سهام از تحقیفات صنایع انفورماتیک