دلیران ، دارای مجوز اجرای طرح از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی