دلیران ، دارای موافقت اصولی در زمینه ساخت و تولید کامپیوتر

 

موافقت اصولی وزارت صنایع